”Cartea Verde” capturată de Cartelul Financiar în lege. 1

De ce este atât de mare interesul pentru Carte Verde?

”Băieții deștepți” încă pe timpul guvernării comuniștilor au făcut calcule, și, având cheia de acces la primul om în stat (Voronin), au promovat ideea legalizării unei așa numite structuri suplimentare de reglementare a pieței de asigurări ”Carte Verde” (BNAA).

Mai accentuat s-a observat interesul față de piața de asigurări ”Carte Verde” după ce puterea de guvernare a trecut în mâinile AIE-1, când conform partajării portofelului de guvernare, structurile de stat responsabile de procesele pe piețele bancar-creditară și financiară au trecut în mâinile unui singur partid politic.

Numai în perioada anului 2012 au fost operate peste 75 de modificări la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Tot această lege reglementează în special constituirea și funcționarea Biroului Național de Asigurări Auto (BNAA). Legea normală care prevede ordinea de constituire și reglementare a activităților organizațiilor neguvernamentale și nonprofit nu permite amestecul societății civile în treburile statului. Și ca să capete aspect legal, s-a inventat așa un tip de ONG – supraregulator, care să se amestece în procesele de activitate a megaregulatorului pieței financiare – Comisia Națională a Pieței Financiare (CNFP).

Care sunt tainele pieței de asigurări?

Calculele estimative relevă că volumul pieței financiare din Moldova constituie aproximativ 11,0 miliarde lei

Volumul pieții asigurărilor obligatorii a unităților de transport ~ 1,5 MLRD lei.

În anul 2013 s-au valorificat ~ 75% sau 1,1 MLRD din potențialul pieței de asigurări auto obligatorii.

Volumul pieții de asigurări (certificare vândute) „Carte Verde” constituie – aproximativ 58%, cu o tendință stabilă de creștere în ultimii ani.

Asocierea la UE

Pentru a explica mai ușor și convingător interesul față de piața certificatelor ”Carte Verde”vom aduce argumente economice. Dinamica indicatorilor volumului pieței asigurărilor cu ”Carte Verde” din ultimii ani demonstrează creștere permanentă și constituie aproximativ 1,5 miliarde lei.

Concomitent cu semnarea Acordului de asociere la UE, toate categoriile de cetățeni din Moldova vor primi dreptul de a călători fără vize în toate țările din UE. În acest context ne așteptăm la o majorare de minimum două ori, în primul an de acțiune a regimului liberalizat de vize, a numărului de călători cu autoturisme din Moldova, care vor intersecta zona UE.

Respectiv volumul vânzărilor certificatelor ”Carte verde” minimum se va dubla. Iată de ce interesul față de această piață crește simțitor.

Luând în considerare tendințele de creștere a numărului de turiști ce călătoresc cu autoturismele, respectiv și numărul de certificate ”Carte verde” vândute va crește simțitor.

Totodată trebuie de menționat că cheltuielile pentru această activitate este mult mai mică în comparație cu altele, astfel această piață reprezintă o sursă enormă de a dobândi venituri pe căi ușoare. De aici putem afirma că activitatea de asigurări cu ”Carte Verde” este mult mai profitabilă, ieftină și atractivă:

 • sumele primelor sunt mai scumpe și simplu de încasat;
 • necesită mult mai puține cheltuieli și costuri;
 • răspunderea pentru achitarea despăgubirilor este mult mai mică;
 • volumul despăgubirilor este mai mic.

Pe piața de asigurări din Moldova activează 17 societăți de asigurări. Este clar că cartelul financiar, format prin lege, nu va împărți piața cu toți actorii de pe piața de asigurări ”Carte verde”.

De aici nu e departe răspunsul la întrebarea, de ce unor companii de asigurări, cum este Grawe Carat, li s-au lezat dreptul statutar-legal de a vinde certificate ”Carte Verde”.

Tot aceasta este și răspunsul, de ce nu au dreptul toți 17 actori licențiați ai pieței de asigurări la vânzarea certificatelor ”Carte verde”.

Pe de o parte aceasta structură BNAA apare ca un fel de entitate ce ar reprezenta un domeniu al activității de antreprenoriat iar pe de alta a societății civilă (nici ONG, nici asociație obștească, nici instituție obștească), însă dictează regulile de joc pe piața de asigurări.

Astfel, prin lege se formează o situație falsă, sau cel puțin o absurditate eronată legislativă, când prin lege se formează cartele și monopoluri financiare.

Interes de cartel, administrat prin lege

În urma analizei detaliate a cadrului legal ce stabilește relațiile pe piața asigurărilor, a tuturor normelor și regulamentelor interne ale CNFP, regulamentelor și instrucțiunilor BNAA, a Codului Civil al RM, a legislației ce reglementează activitatea societății civile, s-a concluzionat următoarele:

 1. BNAA substituie și dublează activitatea unor structuri de stat, cum sunt:
 • Comisia Națională a Pieței Financiare, care prin lege este abilitată funcții și atribuții  de reglementare, monitorizare și supraveghere a pieței ”Carte verde”;
 • Camera de Licențiere care este abilitată cu atribuții exclusive de autorizare și licențiere a activităților economice.
 1. Mecanismul de stabilire a cotizațiilor de membru a BNAA este foarte îngreunat iar cotizația contribuției este exagerat de mare. La stabilirea cotizațiilor nu se ține cont de faptul că orice cotizație de membru în organizațiile nonprofit nu se deduc din venitul global a membrilor, astfel companiile de asigurări înregistrând pierderi ce duc la scumpirea costurilor primelor de asigurare și  certificatului ”Carte verde”. Aceste cotizații sunt plătite din profitul net al companiilor, fapt ce contravine obligativității legii.
 2. Articolul 89 al statului BNAA, artificial prevede lungirea termenului  de 7 ani și mecanismul de restituire a mijloacelor depuse în Fondul de Garanție.
 3. BNAA constituie o asociație, care, prin felul său de activitate poate fi privită ca un Cartel Financiar (Monopolist artificial prin lege) din domeniul asigurărilor auto. În argumentarea acestei concluzii este numărul limitat al societăților care vând certificate ”Carte verde”, acțiunile de eliminare de pe această piață a companiilor Grawe Carat și Moldcargo în anul 2013, acceptarea imediată a altor două compani, relațiile legate între cele 6 companii cu drept exclusiv de vânzare a certificatelor ”Carte verde”.
 4. Centrul național Anticorupție nu s-a autosesizat pe cazurile Grawe Carat și Moldcargo. Nu a luat nici o măsură de intervenție și investigații asupra legislației, care vădit are pete de coruptibilitate.
 5. Consiliul Concurenței are toate motivele de autosesizare în contextul cartelului ”Carte verde”, însă din cauze necunoscute nu acționează. Se poate presupune că motivul tăcerii poate fi apartenența sau angajamentele politice ale Consiliului Concurenței, dacă luăm în considerare relațiile legate între acest consiliu cu partidul cărui este angajat politic și proprietarii de facto a companiilor de asigurări cu drept exclusiv de vânzare a certificatelor ”Carte verde”.
 6. La formarea și constituirea acestei BNAA a fost eronat interpretată și aplicată legislația RM. Astfel art.2 al Statului de constituire a BNAA încalcă prevederile art. 180 -181 din Codul Civil al Republicii Moldova, în care se spune clar ”Asociaţia este organizaţia necomercială constituită benevol…”.
 7. BNAA a atentat foarte grav la activitatea Companiei de asigurări Grawe Carat, atunci când i-a retras licența de vânzare a certificatelor ”Cartea Verde”, astfel încălcând în mod direct toate prevederile legislației în vigoare.
 • Nu există nicio lege și niciun act normativ din RM care ar prevedea sau ar permite acestei BNAA să autorizeze și să licențieze activități de asigurări;
 • BNAA are dreptul doar de a tipări şi a emite certificate de asigurare “Carte Verde”, conform art.31, al 1, lit.j) a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, dar nu și să licențieze activitățile companiilor de asigurări;
 • Dreptul de a autoriza și a elibera licențe pentru activitatea de asigurări, cu caracter de exclusivitate, revine megaregulatorului din Moldova – CNFP și Camerei de licențiere în baza Legii cu privire la asigurări, art.24, în care se prevede că activitatea de asigurare (reasigurare) poate fi desfăşurată numai de companiile care au obţinut licenţă de activitate în condiţiile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
 1. Ținând cont de faptul că în Moldova nu există o lege care ar prevedea constituirea și activitatea asociațiilor profesionale, BNAA este constituită contrar Constituției, iar atribuțiile și funcțiile acesteia implică efecte grave asupra activității de antreprenoriat, or toate funcțiile și atribuțiile legate de reglementare, monitorizare și supraveghere a activităților agenților economici revine statului, inclusiv funcția de autorizare și licențiere.

10.Funcționarea BNAA discriminează activitatea altor companii de asigurări de piața financiară din Moldova și limitează dreptul acestora la vânzarea certificatelor ”Carte Verde”.

11.BNAA nu are în dotarea sa nici un mecanism, criterii sau instrumente legale în baza cărora acordă autorizație și licenție de vânzare a certificatului ”Carte Verde”. Aceste autorizații se acordă la discreția acestei BNAA, la dorința sa sau cui vor.

12.Principiul de drept benevol este substituit prin obligativitatea impusă de acest BNAA, care spune că ”BNAA este o asociaţie profesională, necomercială, constituită prin comunitate de interese, cu statut de persoană juridică, bazată pe principiul aderării asigurătorilor de răspundere civilă auto în calitate de membru…”. Legea RM cu privire la asociaţiile obşteşti, art. 3 prevede principiile de constituire şi activitate ale acestora, care sunt bazate pe liberul consimţămînt, autonomie, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor (participanţilor) cu caracter transparent, informaţia cu privire la documentele de constituire şi cele programatice fiind accesibilă tuturor. Nicio prevedere a acestei legi nu atribuie ONG-lor de a reglementa activitățile de antreprenoriat.

13.Activitățile și acțiunile desfășurate de BNAA implică impact concurențial, deoarece acestea pot să reprezinte în realitate, înțelegeri orizontale sau verticale, încheiate între membrii săi activi pe piața asigurărilor auto.

14.Chiar daca scopul acestei BNAA pornește de la un scop legitim, anumite comportamente sau activități pot deturna și degenera acțiuni concertate ale membrilor – concurenți sau neconcurenți, cu impact anticoncurențial pe piața asigurărilor auto.

15.De exemplu în Federația Rusă nu există un regulator de tip ONG pe piața asigurărilor Cartea Verde, care ar substitui megaregulatorul legal căruia i se atribuie prin lege funcțiile atatului.

16.Dat fiind faptul că acest BNAA este de utilitate publică, atunci este obligat să-și facă public toate informațiile. Nu sunt publicate nicăieri salariile președintelui, vicepreședinților și angajaților acestui BNAA. De ce aceste informații nu sunt făcute public să se cunoască costul administrării BNAA, iar lumea să știe pentru se plătesc acești bani.

Efecte contradictorii de funcționare a BNAA

Presupun că 99 la sută din populație nu știe despre existența fondului de protecție a victimelor străzii, format de acest BNAA. Astfel rămâne de analizat cu atenție cum se distribuie mijloacele acestui fond, care se formează din contribuțiile asiguratorilor ”Carte Verde”.

Astfel mecanismul de formare și distribuire a mijloacelor acestui fond intră în contradicție cu Constituția și legislația civilă, prin care statul este obligat să asigure ordinea publică și să protejeze cetățenii. Statul poartă responsabilități financiare pentru neasigurarea și neprotejarea vieții și sănătății cetățenilor săi precum și patrimoniul acestora.

Pentru protecția cetățenilor săi Republica Moldova are format cadrul instituțional necesar, dispune de toate mecanismele și instrumentele necesare.

Regulamentul privind Fondul de protecție a victimelor străzii intră în contradicție cu legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube produse de autovehicule”. Mecanismul prin care se ia decizia de acordare a despăgubirilor, substituie dreptul organelor de anchetă, iar persoanelor vătămate limitează orice drept și proces la o anchetă echitabilă (punctele 13-22 ale acestui regulament).

Unele recomandări pentru autoritățile de stat

 1. Centrul Național Anticorupție este obligat să i-a act de situație, să verifice legislația la coruptibilitate și să facă public rezultatele.
 2. Guvernul trebuie să elaboreze modificări la legislația de reglementare a pieței de asigurări pentru a anula orice posibilitate de amestec în activitatea regulatorilor pieței de asigurări de către unele ONG, Asociații, etc.
 3. Guvernul trebuie să elaboreze prevederi foarte clare pentru delimitarea atribuțiilor actorilor societății civile și structurilor și serviciilor de stat.
 4. Parlamentul trebuie să suspende prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru pagube produse de autovehicule”, prin care unei organizații nonprofit i se acordă drepturi nelimitate de amestec în activitățile structurilor de stat, astfel perturbând mediul de afaceri din țară
 5. Consiliul Concurenței trebuie să se autosesizeze pentru a face lumină în cazul BNAA, acesta întrunind toate criteriile unui cartel format prin lege.
0

One comment on “”Cartea Verde” capturată de Cartelul Financiar în lege.

Leave a Reply